Ovo je knjiga o krugu, ali ne o bilo kakvom krugu, već o krugu života. Cijeli svijet se sastoji od krugova, svemir je krug, sunce također, valovi na vodi kad baciš kamenčić su opet krugovi, pa i zagrljaj je krug. Sve se odvija u krugovima i krugovalovima.

Legenda kaže da je poznati njemački slikar Albrecht Dürer nakon povratka s naukovanja u rodni grad, nakon što su mu ponudili platno da nešto naslika, nacrtao krug i u središte stavio točku. Kad su provjerili šestarom ustanovljeno je da je nacrtao savršeni krug.

„Ova knji­ga doi­sta os­tav­lja trag za pro­mi­šlja­nje cje­lo­vi­to­sti u po­dru­čju umjet­no­sti, važne te­ma­ti­ke koja je još uvi­jek ne­do­stat­no is­tra­že­na i o kojoj se u li­te­ra­tu­ri malo piše. Knji­ga je izu­zet­no pe­da­go­ški vri­jed­na i ak­tual­na, od ve­li­ke ko­ri­sti svima koji se bave pe­da­go­škim radom s dje­com rane i pre­dš­kol­ske dobi – od­go­ji­te­lji­ma, struč­nim su­rad­ni­ci­ma u vr­ti­ću i os­nov­noj školi, ro­di­te­lji­ma, stu­den­ti­ma i znan­st­ve­ni­ci­ma, po­se­bi­ce onima koji se bave pe­da­go­gi­jom umjet­no­sti. Ona je prak­tič­no svje­do­čan­stvo kako se putem teme cje­lo­vi­to­sti u kon­tek­stu dje­čje­ga li­kov­nog stva­ra­la­št­va može po­ti­ca­ti cje­lo­vi­ti dje­čji raz­voj i stva­ra­la­štvo … ali i dje­te­to­vu spon­ta­nu i pri­rod­nu lju­bav prema „je­zi­ku umjet­no­sti“. (Od izdavača)

Što o krugu govore autorice ove knjige Antonija Balić Šimrak i Mirjana Bakotić, pogledajte u knjizi, a svašta se može dogoditi u krugu…

Antonija Balić Šimrak, Mirjana Bakotić i suradnici: Dijete-cjelovitost-umjetnost-krug

Izdavač: Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb