Knji­ga Dr. Fra­njo Tuđ­man, dosje br. 229562 sa­dr­ža­va zbir­ku do­ku­me­na­ta koje je for­mi­rao SDS SRH i os­ta­vio u slu­žbe­noj evi­den­ci­ji ob­ra­đi­va­nih osoba MUP-a SRH. Riječ je o do­ku­men­ti­ma iz raz­dob­lja od 1967. do 1990. Danas je spo­me­nu­ti dosje dr. Fra­nje Tuđ­ma­na dio ar­hiv­sko­ga fonda HDA-a, pri­bav­ljen ak­vi­zi­ci­jom od stra­ne SOA-e RH 2002. go­di­ne.

Dosje čini raz­li­či­ta građa – ona na­sta­la oba­vje­štaj­nom ob­ra­dom dr. Fra­nje Tuđ­ma­na kao i ona koja je pra­ti­la sud­ske po­stup­ke koji su pro­tiv njega vo­đe­ni 1971. i 1981. Riječ je o do­sjeu koji je evi­den­t­no „pro­či­šćen“, i up­ra­vo ta okol­nost po­ka­zu­je svu du­bi­nu i is­pre­ple­te­nost po­li­tič­kih i oba­vje­štaj­nih su­sta­va u krei­ra­nju tog do­sjea i na­sto­ja­nja da se uma­nji po­vi­je­sna uloga i zna­če­nje dr. Fra­nje Tuđ­ma­na u no­vi­joj na­cio­nal­noj po­vi­je­sti,

Izdavač; GMTK