huligani harlekini i ludisti

Autor je iz­na­šao efek­t­nu, du­ho­vi­tu for­mu­lu – koja knji­zi daje i na­slov – da usu­stav­lje­no pre­do­či tri tipa po­li­tič­kog dje­lo­va­nja u de­set­lje­ći­ma nakon kraja hlad­nog rata. Do­mi­slio se kako da bude di­na­mi­čan, sli­ko­vit, a opet in­ter­pre­ta­cij­ski pri­mje­ren. Po­li­ti­čki li­ko­vi, laki na bej­zbol­skoj pa­li­ci (ili tenku), nagli i puni sebe – hu­li­ga­ni; oni sa­mo­za­ljub­lje­ni koji su preu­ze­li govor ulice i ba­ro­va i vla­da­ju prema osob­nim hi­ro­vi­ma, mimo in­sti­tu­ci­ja, ali u pri­vid­no de­mo­krat­sku po­li­tič­kom kra­jo­li­ku – har­le­ki­ni; oni koji općim fra­za­ma po­kre­ću up­la­še­ne i neu­pu­će­ne mase, ruše bez cilja, iz­ru­gu­ju bez ob­ja­šnje­nja – lu­di­sti. Lu­di­sti su na­zva­ni prema N. Luddu, en­gle­skom tkal­cu s po­čet­ka 19. sto­lje­ća, koji je za­pa­lji­vim go­vo­ri­ma poveo mase, up­la­še­ne da im uspon ma­nu­fak­tur­ne proi­zvod­nje ne odu­zme posao, u raz­ja­re­no i za­pra­vo au­to­de­s­truk­tiv­no raz­bi­ja­nje tka­lač­kih stro­je­va. Iz kuta hr­vat­skog je­zi­ka, tu su i iza­zov­ne aso­ci­ja­ci­je s la­tin­skim ludus, igra, i onim do­ma­ćim pri­dje­vom u zna­če­nju umnog po­re­me­ća­ja. (prof. dr. sc. Ivo Žanić)

Bi­šče­vić piše o tri­de­set go­di­na raz­vo­ja svi­je­ta i po­ka­zu­je krug koji je čo­vje­čan­stvo pro­šlo od vre­me­na punog op­ti­mi­zma, su­rad­nje Ru­si­je i Za­pa­da, do rata u Uk­ra­ji­ni i pot­pu­ne ka­ta­s­tro­fe koju sada ži­vi­mo. Ne­ka­da je papa go­vo­rio o dva pluć­na krila koja mo­ra­ju jed­na­ko di­sa­ti da bi Eu­ro­pa bila sret­na i mirna. Sada su oba pluć­na krila zah­va­će­na vi­ru­som COVID-19. Dva se pluć­na krila Eu­ro­pe nisu spo­ji­la, već je iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da ostao me­đu­pro­stor. Me­đu­na­rod­ni po­re­dak je uru­šen, u raz­dob­lju smo nei­z­vje­sno­sti. Slom mul­ti­la­te­ra­li­zma naj­bo­lji je po­ka­za­telj du­bo­ke krize čo­vje­čan­stva. Učin­ko­vi­tost ve­li­kih me­đu­na­rod­nih mul­ti­la­te­ral­nih or­ga­ni­za­ci­ja ni­ka­da nije bila oso­bi­to ve­li­ka. Sada je vje­ro­do­stoj­nost ve­ći­ne od njih go­to­vo posve na­ru­še­na. (prof. dr. sc. Tvr­t­ko Ja­ko­vi­na)

Hido Biščević poznati je hrvatski novinar, komentator, publicist i veleposlanik s iznimno bogatom karijerom u nacionalnoj i međunarodnoj diplomaciji.

Izdavač: Golden marketing – Tehnička knjiga