velike povijesne teme

Knjiga objedinjuje višedesetljetna autorova istraživanja specifične kasnosrednjovjekovne i ranorenesansne tipologije feudalne fortifikacijske arhitekture – kaštela – nastalih u razdoblju od romaničkog sloja 13. stoljeća do pojave rane renesanse krajem 15. stoljeća. Fokus autorova interesa je kontinentalna Hrvatska, ponajviše područja Banovine, Korduna, Pokuplja i Like, a obrađena su čak 53 lokaliteta na kojima su identificirani arhitektonski ili arheološki ostaci kaštela. Upravo u terenskome prosedeu istraživanja leži osobiti doprinos dr. Zorislava Horvata našoj medijevalistici, jer je otkrio i u različitim oblicima publicirao brojne posve nepoznate spomenike, stvarajući u konačnici složenu i bogatu stratifikaciju objekata i sklopova do tada nepoznatih u našoj literaturi.

Podlogu knjige čine ranije objavljivani autorovi znanstveni radovi (članci, poglavlja u knjigama i zbornicima), kojih je za ovu monografiju izabrano devet, s prvom objavom iz 1972., no kako je ovdje riječ o sinteznoj monografiji koja cjelovito sagledava kaštelologijsku problematiku, ti su tekstovi dorađeni, povezani u logičan slijed eksplikacije i upotpunjeni poveznim poglavljima, naravno uz iscrpan metodološki uvod i zaključak koji sintetizira novu cjelinu.

Knjiga je važan doprinos korpusu nacionalne kulture i istraživanja u domeni arhitekture i zaštite graditeljske baštine. Riječ je o izvornom djelu u kojemu su sve dionice teksta autorske, autentične, provjerene na terenu i potkrijepljene referentnom arhivskom građom. Sličnih djela sinteznog karaktera u našoj znanstvenoj literaturi nema (osim pojedinačnih manjih obrada nekih lokaliteta), a rijetka su i kod drugih europskih naroda puno duže istraživačke tradicije.

Knjiga je namijenjena arhitektima, arheolozima, povjesničarima i povjesničarima umjetnosti – specifično konzervatorskim stručnjacima, ali i studentima te široj kulturnoj javnosti.

Izdavač: UPI2M BOOKS