Knji­ga mlade znan­st­ve­ni­ce dr. sc. Dunje Maj­sto­ro­vić pri­do­ni­jet će bo­lje­mu sa­gle­da­va­nju zlat­nih go­di­na re­vi­ja i no­vi­na Vje­sni­ko­ve kuće se­dam­de­se­tih go­di­na 20. sto­lje­ća i pro­mi­šlja­nji­ma o ulozi dnev­nih no­vi­na nekad i danas. Po­seb­na joj je vri­jed­nost pre­zen­ta­ci­ja me­to­do­lo­gi­je is­tra­ži­va­nja etič­kih dvoj­bi u po­gle­du na­slov­ni­ca dnev­nih no­vi­na.

Knji­ga će za­si­gur­no naći svoj dio či­ta­te­lja među onima koji žele znati više o raz­vo­ju kla­sič­nih no­vi­na u Hr­vat­skoj, ali će biti od ve­li­ke ko­ri­sti pro­fe­so­ri­ma i stu­den­ti­ma no­vi­nar­stva, ko­mu­ni­ka­cij­skih i in­for­ma­cij­skih zna­no­sti. (prof. dr. sc. Gor­da­na Vi­lo­vić)

Ova knji­ga sva­ka­ko po­pu­nja­va po­sto­je­će pra­zni­ne u po­vi­je­snu pre­gle­du raz­vo­ja no­vi­na i de­talj­no pri­ka­zu­je re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja koje je pro­ve­de­no u 2011. te po­ka­zu­je kako su Ju­tar­nji list i Ve­čer­nji list ure­đi­va­li na­slov­ne stra­ni­ce (…) pro­ma­tra­no putem no­vo­ga mo­de­la is­tra­ži­va­nja etič­kih pri­je­po­ra (…) Knji­ga je osim toga i sna­žna afir­ma­ci­ja uloge i va­žno­sti no­vi­na u po­vi­je­snoj per­spek­ti­vi te će biti od ve­li­ke po­mo­ći stu­den­ti­ma no­vi­nar­stva, ko­mu­ni­ko­lo­zi­ma, ana­li­ti­ča­ri­ma, ali i ured­ni­ci­ma i no­vi­na­ri­ma. (izv. prof. dr. sc. Igor Ka­ni­žaj)

Izdavač: Golden marketing-Tehnička knjiga